fbpx

วิทยากรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล มรภ.สวนสุนันทา

วิทยากรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร
อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี