fbpx
วิทยากรการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic ให้กับ สมศ.

วิทยากรการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic ให้กับ สมศ.

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดโครงการพัฒนาทักษะ “การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. ในการนำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟิก เพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้่วยวิทยากร อาจารย์สุรเชษฐ์ จันทร์งาม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยโครงการจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 24 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในการนี้คณะวิทยากรขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ดูแลโครงการอบรม “การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic” ให้เป็นไปอย่างราบรื่น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้สาระ และความรู้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสุดยอดมาก

ดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่