fbpx
การวางโครงเรื่อง (Plotting)

การวางโครงเรื่อง (Plotting)

การเขียนโครงเรื่อง

โครงเรื่องเป็นการกำหนดแนวทางการเขียน การเรียบเรียงข้อมูล การจัดลำดับความคิด และการจัดลำดับหัวข้อ โครงเรื่องที่ดีจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลหลายด้าน แล้วผูกเป็นโครงเรื่อง ส่วนตอนเขียนเรื่องอาจมีการปรับเปลี่ยน สามารถเสริมจินตนาการได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ของโครงเรื่อง

1. โครงเรื่องช่วยในการนำเสนอเนื้อหา

2. โครงเรื่องช่วยแบ่งหัวข้อได้ชัดเจน

3. โครงเรื่องช่วยเขียนเรื่องอย่างมีเหตุผล

4. โครงเรื่องช่วยในการวางสัดส่วนของเรื่องได้เหมาะสม

5. โครงเรื่องช่วยไม่ให้ลืมหัวข้อเรื่องที่จะเขียน

6. โครงเรื่องช่วยไม่ให้สับสนเวลาเขียน

วิธีการวางโครงเรื่อง

1. วางแผนการเขียนเรื่อง

2. ผูกปมหลักของเรื่อง

3. เตรียมโครงร่างเนื้อเรื่อง

 

การเขียนเรื่องให้น่าสนใจ

1. จุดเริ่มต้น (Exposition)

2. ปูเหตุการณ์ความขัดแย้ง (Rising Action)

3. จุดเปลี่ยน (Climax)

4. คลี่คลายปัญหา (Falling Action)

5. ตอนจบ (Conclusion)