fbpx
การกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียนในแต่ละหัวข้อหรือโมดูล Moodle 3.2

การกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียนในแต่ละหัวข้อหรือโมดูล Moodle 3.2

 

ในบางครั้งอาจารย์ผู้สอนต้องการจะกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียนในแต่ละหัวข้อหรือโมดูลต่างๆ เช่น ต้องการให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1 ผ่านก่อน จึงจะเข้าทำแบบฝึกหัดที่ 2 ได้ หรือต้องส่งการบ้านและได้รับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในหัวข้อบางหัวข้อได้ เป็นต้น เราจึงต้องมาเรียนรู้การกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียนให้กับหัวข้อหรือกิจกรรมโมดูลต่างๆ ถ้ากำหนดที่หัวข้อ กิจกรรมโมดูลต่างๆ ที่อยู่ในหัวข้อนั้นๆ ก็จะมีเงื่อนไขตามหัวข้อนั้นด้วย