fbpx
การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)

การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)

ความหมายของบทบรรยาย

บทบรรยาย (Narration) เป็นการเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ข้อมูล ให้ความรู้ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ อาจมีการแทรกบทสนทนาตัวละครเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะอารมณ์ละความคิดของตัวละคร

การเขียนบทบรรยาย

ในการสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) สิ่งสำคัญคือบทบรรยาย หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว ให้นำข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มาเรียบเรียงเป็นบทบรรยาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาทางการมากนัก

จุดมุ่งหมายของการเขียนบทบรรยาย

1. สร้างความรู้ใหม่
2. นำข้อมูลไปปรับใช้
3. อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. ผู้รับชมได้แรงบันดาลใจ
5. สร้างความเพลิดเพลิน
6. ผู้รับชมสามารถคิดตาม

เทคนิคการเขียนบท

1. ไอเดียต้องชัด

กำหนดแนวทางของบทว่าต้องการพูด เล่า สอน หรือนำเสนออะไร

2. เนื้อหาต้องดี

คัดเนื้อหาที่เป็นไปตามไอเดีย โดยลิสต์สิ่งที่จำเป็นต้องบอกเพื่อนาทำบทบรรยาย

3. ภาษาต้องได้

ภาษาในบทควรเข้าใจง่าย ตรงกับอายุ เพศ ระดับการศึกษาของผู้รับสาร

4. การเล่าเรื่องไม่สะดุดวกวน

ควรจัดกลุ่มของเนื้อหา และลำดับการเล่าเรื่องให้ดีไม่วกไปวนมา ไม่เล่าซ้ำไปมา

5. คำนึงถึงภาพและเสียง

ขณะเขียนบทบรรยายต้องจินตนาการไปด้วยว่าผู้รับชมจะเห็นภาพอะไร จะต้องใส่ภาพและเสียงจุดไหนที่สื่อสารและเชื่อมโยงกับเรื่องเล่า

6. เชื่อมโยงส่วนเกี่ยวข้อง

ควรมีการประสานงานกับทีมงานอย่างต่อเนื่อง ติดตามสิ่งที่จำเป็นต้องมีในบท เพื่อหลีกเลี่ยงการทำบทที่ไม่สามารถทำภาพประกอบได้ตามต้องการ

รูปแบบของบทบรรยาย

1. บทโครงร่าง (Break Down Script)

ให้ลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อ เพื่อให้เห็นขอบเขตของเนื้อหา

2. บทกึ่งสมบูรณ์ (Semi Script)

มีคำอธิบายบางส่วน เมื่อจะทำจริงจึงเพิ่มเนื้อหาเข้าไปได้ในภายหลัง

3. บทสมบูรณ์ (Fully Script)

มีคำพูดและคำอธิบาย ถูกเรียบเรียงเป็นบทบรรยาย เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

องค์ประกอบของการเขียนบท

1. การนำเข้าสู่เนื้อหา (Introduction)

เป็นการเกริ่นนำให้ผู้ชมทราบถึงสิ่งที่จะเล่าในคลิปว่ามีเนื้อหาอะไรน่าสนใจบ้าง

2. เนื้อเรื่อง (Body)

เป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์ตามขอบเขตของเนื้อหา

3. การสรุปปิดท้าย (Conclusion)

เป็นการเน้นย้ำในส่วนสำคัญที่ควรจดจำ ทิ้งประเด็นให้ค้นหาคำตอบ หรือให้ข้อคิด คำคม