fbpx
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)

การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)

ความหมายของสตอรี่บอร์ด (Definition of Storyboard)

สตอรี่บอร์ดเป็นการสร้างภาพให้เห็นลำดับของการเล่าเรื่องในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพร่างของฉากต่างๆ ซึ่งจะถูกจัดทำขึ้นหลังการเขียนบทพูด

รูปแบบการสร้างสตอรี่บอร์ด (Type of Storyboard)

สตอรี่บอร์ดวาดมือ

เป็นการร่างภาพแบบง่ายๆ ควบคู่กับบทพูดเพื่อเล่าเรื่องราวให้เห็นลำดับภาพมากขึ้น โดยเขียนประกอบว่า ภาพนี้เล่าอะไร มีการเคลื่อนไหวแบบไหน

สตอรี่บอร์ดไฟล์

เป็นการนำภาพกราฟิกมาแปะๆ ควบคู่กับบทพูดเพื่อเล่าเรื่องราวให้เห็นลำดับภาพมากขึ้น และพิมพ์กำกับว่าภาพนี้เล่าอะไร มีการเคลื่อนไหวแบบไหน

ส่วนประกอบของสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Storyboard Components)

กราฟิกเคลื่อนไหวเน้นการจัดองค์ประกอบ (Composting) จึงไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของมุมกล้อง ส่วนมากจะเน้นเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวของวัตถุ มีส่วนประกอบดังนี้

1. ลำดับฉาก (Scene No) ระบุลำดับเพื่อการสื่อสารระหว่างคนวาดกับคนทำการเคลื่อนไหว

2. ภาพร่าง (Sketch) เป็นการร่างภาพแบบง่ายๆ หรือตัดแปะแบบง่ายๆ ในคอมพิวเตอร์ พร้อมใส่ลูกศรหรือคำอธิบานกำกับว่ามีการเคลื่อนไหวแบบไหน

3. เสียงประกอบ (Sound) กำหนดรูปแบบเสียงประกอบ (เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติ หรือเสียงเอฟเฟกต์)

4. กำหนดเวลา (Duration) ใส่เป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในฉากนั้นๆ มักเป็นหน่วยวินาที

5. บทพูด (Script) ใส่บทพูดที่สัมพันธ์กับภาพ เพื่อประกอบความเข้าใจ

ตัวอย่างรูปแบบสตอรี่บอร์ด

รูปแบบสตอรี่บอร์ดไม่ได้มีกำหนดตายตัว ขอเพียงแค่มีองค์ประกอบครบ และใช้สื่อสารรู้เรื่องก็เพียงพอแล้ว