fbpx
รูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมหาชนด้วยกลไกเกมมิฟิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมีเดีย

รูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมหาชนด้วยกลไกเกมมิฟิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมีเดีย

รูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมหาชนด้วยกลไกเกมมิฟิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมีเดีย (Learning Model of Massive Open Online Course via Gamification to Enhance Media Innovation Construction) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้จากการวิเคราะ สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมหาชน เกมมิฟิเคชั่น และนวัตกรรมมีเดีย และปรับใช้กับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญแล้วอยู่ในระดับดีมาก และถูกเผนแพร่ในงานวิชาการ iSTEM-ED 2017 เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสามารถนไปใช้ได้จริง โดยรูปแบบการเรียนรู้มีชื่อว่า “TASK Model” ที่มีหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ Massive Open Online Course (MOOC) และ Gamification และยังใช้ Cloud Technology เป็นเทคโนโลยีเสริมสำหรับเอื้อต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) และทฤษฎีการเชื่อมต่อ (Connectivism) ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือสร้างผลงาน และรู้จักเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นหัวใจของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการคิดและการสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก และในยุคหลอมรวมสื่อนี้ นวัตกรรมมีเดียจึงเป็นสอ่งสำคัญที่ขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยรูปแบบการเรียนรู้ TASK Model แสดงดังรูป

รูปแบบการเรียนรู้ฯ มีชื่อว่า “TASK Model” มี 4 องค์ประกอบ 8 ขั้นตอน ได้แก่

1. T = Think ประกอบด้วย 1) ขั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดในการสร้างนวัตกรรมมีเดีย เช่น การเรียนรู้จากปัญหา และเรียนรู้จากตัวอย่าง และใช้กลไกเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกำหนดเป้าหมายและกฎกติกา เป็นต้น (Karl M. Kapp, 2012: 28-30)

2. A = Activities & Assignment ประกอบด้วย 2) ขั้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยผู้สอนใช้วิธี Learning by Doing ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มีการใช้กลไกเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ผ่านการแข่งขัน เวลา รางวัล ผลป้อนกลับ ระดับเลเวล การเล่าเรื่อง และการเล่นซ้ำเมื่อไม่ผ่าน (Karl M. Kapp, 2012: 30-49) 3) ขั้นสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ มีการเรียนจาก MOOC และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น Google, YouTube หรือบทความของผู้สอน 4) ขั้นลงมือสร้างชิ้นงาน โดยแบ่งเป็นทีมละ 2-3 คน ในขั้นตอนนี้ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน (Constructionism) ที่เน้นการเรียนรู้จากการที่ผู้เรียนได้สร้างทำชิ้นงานจริง และอาศัยการเรียนรู้จาก MOOC ควบคู่กัน มีการประเมินระหว่างการสร้าง (Formative Evaluation) ด้วยแบบประเมินความก้าวหน้า 5) ขั้นส่งงานผ่านคลาวด์เทคโนโลยี หากชิ้นงานอยู่ในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการส่งงานด้วยวิธีนี้ เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว

3. S = Skills ประกอบด้วย 6) ขั้นประเมินทักษะการสร้างนวัตกรรมมีเดีย โดยประเมินจากผลงานหรือนวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินทักษะแบบรูบริกส์ เน้นความสามารถของผู้เรียนตามหลัก 3P ได้แก่ กระบวนการ (Process) ชิ้นงาน (Product) และความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) โดยอาศัยการสังเกตและการจดบันทึกของผู้สอน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552: 84)

4. องค์ประกอบ K = Knowledge ประกอบด้วย 7) ขั้นประเมินผลงานนวัตกรรมมีเดีย เป็นการประเมินผลสรุปภาพรวม (Summative Evaluation) อาจจะอยู่ในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือผลงานจริง และ 8) ขั้นให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อป้อนกลับไปยังผู้เรียน

ที่มา

บทความวิจัย เรื่อง Learning Model of Massive Open Online Course via Gamification to Enhance Media Innovation Construction ในการประชุมระดับนานาชาติ The 2nd International STEM Education Conference จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน้า 127-131 ปี 2560 คลิกดูบทความทั้งหมดที่นี่