fbpx
การกำหนดให้อาจารย์เป็นผู้สร้างรายวิชาได้  Moodle 3.2

การกำหนดให้อาจารย์เป็นผู้สร้างรายวิชาได้ Moodle 3.2

 

ปกติการสร้างรายวิชาจะสามารถทำได้โดยผู้ดูแลเท่านั้น หากผู้สอนหรืออาจารย์ต้องการสร้างรายวิชา จะต้องติดต่อผู้ดูแล แล้วให้ผู้ดูแลดำเนินการให้ ซึ่งในบางครั้งผู้สอนต้องการเปนผู้สร้างรายวิชาได้เองโดยไม่ต้องติดต่อผู้ดูแล ก็สามารถทำได้ โดยครั้งแรกต้องให้ผู้ดูแลกำหนดสิทธิ์ในการสร้างรายวิชาให้กับแอคเคาท์ของผู้สอนก่อน เมื่อผู้สอนได้รับสิทธิ์ในการสร้างรายวิชาแล้ว จะสามารถเพิ่มรายวิชาได้เอง โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้

 

ถึงแม้ว่าผู้สอนจะมีสิทธิ์ในการสร้างรายวิชาได้ด้วยตนเองแล้ว การสร้างรายวิชาที่ดีควรจะมีการจัดหมวดหมู่ของรายวิชา ซึ่งผู้สอนจะเป็นเพียงผู้สร้างรายวิชาได้เท่านั้น ส่วนการจัดการหมวดหมู่จะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากต้องการสร้างหมวดหมู่รายวิชาจะต้องให้ผู้ดูแลเป็นผู้ดำเนินการให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.