fbpx

การถ่ายภาพเร่งเวลา (Time-Lapse) (คลิป)

การถ่ายภาพแบบเร่งเวลา (Time-Lapse) เป็นการถ่ายภาพเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่มีระยะเวลายาวนาน โดยย่นระยะเวลาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆ

การถ่ายภาพ Time-Lapse ติดตามได้จากตอนเทนต์นี้

การถ่ายภาพเร่งเวลา (Time-Lapse) (ตัวอย่าง)

การถ่ายภาพเร่งเวลา (Time-Lapse) (ทฤษฎี)

การถ่ายภาพเร่งเวลา (Time-Lapse) (ปฏิบัติ)