fbpx

การสร้างสื่อ Infographic

หลักสูตร 2 วัน

วันที่ 1

9.00 – 10.30 หลักการพื้นฐานสำหรับงาน Infographic และหลักการอกแบบ
10.30 – 10.50 พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 Workshop การสกัดข้อมูลและการออกแบบร่าง Infographic
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการทำ Infographic
แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำ Infographic และเครื่องมือเบื้องต้น
การจัดการกับข้อความ การวาดภาพ และลงสีด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
14.30 – 14.50 พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.00 วาดภาพและลงสีด้วยเครื่องมือขั้นสูง

วันที่ 2

9.00 – 10.30 การดาวน์โหลดและแก้ไขรูปภาพจากคลังภาพออนไลน์
การจัดองค์ประกอบภาพ Infographic
10.30 – 10.50 พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 Workshop การทำ Infographic โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 Workshop การทำ Infographic โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
14.30 – 14.50 พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.00 นำเสนอผลงาน ถาม – ตอบ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

อบรมถึงที่หน่วยงานของคุณ

– อบรมถึงที่จำนวนไม่เกิน 15 คน ชั่วโมงละ 2,000 บาท
– อบรมถึงที่จำนวน 16 – 30 คน ชั่วโมงละ 2,400 บาท
– อบรมถึงที่จำนวน 31 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 2,800 บาท

อบรมนอกสถานที่

หลักสูตร 2 วัน ที่นั่งละ 7,200 บาท