fbpx
การเพิ่มเนื้อหา URL Moodle 3.2

การเพิ่มเนื้อหา URL Moodle 3.2

 

โมดูล URL เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกรายวิชา โดยนำลิงค์จากเว็บไซต์นั้นๆ เข้ามาในโมดูลนี้ โดยโมดูล URL 1 โมดูล สามารถใส่ได้เพียง 1 ลิงค์เท่านั้น โดยขั้นตอนการทำดังคลิปนี้