fbpx

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญมากในระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภทส่วนติดต่อผู้ใช้งานเพียงส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ในแง่ของ Software ที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ผ่านทางการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การพูดคุย หรือวิธีการใด ๆ ที่ทำให้มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภท เป็นSubset ของ Human-Computer interactive (HCI) ซึ่งเป็นการศึกษาการวางแผนและการออกแบบวิธีการที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นักออกแบบ HCI จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ มุมมองและสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ข้อจำกัดเชิงความสามารถและเชิงกายภาพของมนุษย์ กระบวนการการจัดการข้อมูลระบบและวิธีที่ดึงดูดให้มนุษย์สามารถใช้งานระบบได้ดี ซึ่งแน่นอนว่า HCI จะคำนึงถึงข้อจำกัดและคุณภาพของทั้ง Software และ Hardware ส่วนติดต่อผู้ใช้งานจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนหลักคือ ข้อมูลนำเข้า ในข้อมูลนำออก