fbpx
วิทยากร VR และ Metaverse คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยากร VR และ Metaverse คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสาขาวิชากำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะวิชาชีพครูและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยี VR และ Metaverse สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
คุณบัญชาธิราช ใสสด