fbpx
วิทยากรสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

วิทยากรสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ได้ดำเนินการจัดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่  6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.จันทรเกษม