fbpx

วิทยากรการสร้างเว็บไซต์ WordPress โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด้วยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้กำหนดจัดอบรม “การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress” เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปรับปรุง จัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย WordPress ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มจธ.