fbpx
การตัดข้อความ (WRAB TEXT) ในเซลล์ของโปรแกรม EXCEL

การตัดข้อความ (WRAB TEXT) ในเซลล์ของโปรแกรม EXCEL

 

การใช้โปรแกรม Excel แล้วพิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์ จะพบว่าปกติจะพิมพ์ข้อความได้เพียง 1 บรรทัดเท่านั้น หากต้องการตัดข้อความเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ ส่วนมากมักจะใช้วิธีขึ้นเซลล์ใหม่ ซึ่งไม่ใช่วิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพราะที่จริง Excel สามารถตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ได้ในเซลล์นั้นเลย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

2. ไปที่เมนู Home

3. ไปที่คำสั่ง Wrap Text

4. ะปรากฏข้อความที่ถูกตัดขึ้นบรรทัดใหม่